iAlert PLUS 

END USER LICENSE AGREEMENT (E.U.L.A)Τα προϊόντα που παραδόθηκαν µέσω αυτής της συνδροµητικής άδειας χρήσης λογισµικού («Εφαρµογή») σε Εσάς, 
είναι µόνο για χρήση υπό τους όρους αυτής της άδειας. Ο δικαιοπάροχος µε την ονοµασία ALMOOOND LTD («Πάροχος
του λογισµικού»), διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, που δε χορηγούνται ρητά σε Εσάς. Το προϊόν αποτελεί αντικείµενο της
παρούσας άδειας.

α. Πεδίο εφαρµογής της άδειας: Η άδεια αυτή χορηγήθηκε σε Εσάς από τον Πάροχο του λογισµικού, ή από τον νόµιµο
αντιπρόσωπό του ανάλογα µε την επικράτεια που βρίσκεται η έδρα σας, µε το νόµιµο φορολογικό παραστατικό και
περιορίζεται στα τεµάχια αδειών που αναφέρει το φορολογικό παραστατικό και αφορά σε µη µεταβιβάσιµη άδεια
χρήσης της Αδειοδοτούµενης Εφαρµογής σε οποιονδήποτε υπολογιστή σας ανήκει ή έχετε τον έλεγχο. Αυτή η άδεια
δε σας επιτρέπει να χρησιµοποιήσετε την αδειοδοτούµενη Εφαρµογή σε οποιονδήποτε υπολογιστή που δεν σας ανήκει
ή δεν τον ελέγχετε, και δε µπορείτε να διανείµετε ή να κάνετε την Εφαρµογή διαθέσιµη µέσω διαδικτύου όπου θα
µπορούσε να χρησιµοποιηθεί από πολλαπλές συσκευές ταυτόχρονα. Δεν επιτρέπεται η ενοικίαση, µίσθωση, διανοµή, 
πώληση, δάνειο ή άλλη περαιτέρω παροχή του λογισµικού. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, η αποκωδικοποίηση, η
αποσυναρµολόγηση, η αποδόµηση και όποια άλλη προσπάθεια εντός του πηγαίου κώδικα, ή ακόµη και η τροποποιήση, 
ή η δηµιουργία σε παράγωγα έργα του λογισµικού, τυχόν ενηµερώσεις, ή οποιοδήποτε µέρος τους (εκτός και µόνο
στο βαθµό που οποιοσδήποτε προαναφερόµενος περιορισµός απαγορεύεται από το εφαρµοστέο δίκαιο ή στο βαθµό
που µπορεί να επιτρέπεται από τους όρους αδειοδότησης που διέπουν τη χρήση ανοιχτών πηγαίων στοιχείων που
όµως περιλαµβάνονται µε την Εφαρµογή). Οποιαδήποτε προσπάθεια να πραχθούν τα παραπάνω είναι µια παραβίαση
των δικαιωµάτων του Παρόχου του λογισµικού και των δικαιοπαρόχων του. Εάν παραβείτε τον περιορισµό αυτόν, 
ενδέχεται να ασκηθούν ποινικές διώξεις και να ζητηθεί αποζηµίωση. Οι όροι της άδειας αυτής διέπουν και τυχόν
αναβαθµίσεις που παρέχονται από τον Πάροχο του λογισµικού, οι οποίες αντικαθιστούν ή και συµπληρώνουν το αρχικό
Προϊόν, εκτός εάν η εν λόγω αναβάθµιση συνοδεύεται από χωριστή άδεια, οπότε οι όροι της εν λόγω άδειας θα
υπερισχύουν.

β. Συγκατάθεση για Χρήση Πληροφοριών: Συµφωνείτε ότι ο Πάροχος του λογισµικού µπορεί να συλλέγει και να
χρησιµοποιεί τεχνικά στοιχεία και σχετικές πληροφορίες, που περιλαµβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε τεχνικές
πληροφορίες σχετικά µε τη συσκευή, το σύστηµα σας και το λογισµικό εφαρµογής και τα περιφερειακά, τα οποία
συλλέγονται περιοδικά για την παροχή ενηµερώσεων λογισµικού, τεχνικής υποστήριξης προϊόντων και άλλες
υπηρεσίες (αν υπάρχουν) που σχετίζονται µε την Αδειοδοτούµενη Εφαρµογή. Ο πάροχος του λογισµικού µπορεί να
χρησιµοποιήσει αυτές τις πληροφορίες, εφ 'όσον είναι σε µορφή που δε σας προσδιορίζουν προσωπικά, να βελτιώσει
τα προϊόντα της ή να παρέχει υπηρεσίες ή τεχνολογίες προς εσάς.

γ. Τερµατισµός. Η άδεια ισχύει για ένα έτος από την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο φορολογικό παραστατικό και
µπορεί επίσης να καταγγελθεί από εσάς ή τον Πάροχο του λογισµικού σε περίπτωση που δε συµµορφωθείτε µε
οποιοδήποτε όρο αυτής της άδειας. Τα δικαιώµατά σας σύµφωνα µε την παρούσα άδεια θα λήξουν αυτόµατα χωρίς
άλλη ειδοποίηση από τον Πάροχο του λογισµικού. Με τον τερµατισµό της άδειας, θα πρέπει να παύσετε να
χρησιµοποιείτε την Αδειοδοτούµενη Εφαρµογή.

δ. Υπηρεσίες - Υλικό Τρίτων. Η Αδειοδοτούµενη Εφαρµογή ενδέχεται να επιτρέπει την πρόσβαση στην εφαρµογή του
Παρόχου σε υπηρεσίες τρίτων και άλλες ιστοσελίδες («Υπηρεσίες»). Η χρήση των Υπηρεσιών ενδέχεται να απαιτήσει
την πρόσβαση στο Διαδίκτυο και αποδέχεστε όποιους επιπλέον όρους χρήσης της κάθε υπηρεσίας. Κατανοείτε ότι
χρησιµοποιώντας οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες, µπορείτε να συναντήσετε περιεχόµενο που µπορεί να θεωρείται
απόρρητο, προσβλητικό, ανήθικο ή ανάρµοστο το οποίο µπορεί ή δε µπορεί να χαρακτηριστεί από σαφή γλώσσα, και
ότι τα αποτελέσµατα οποιασδήποτε έρευνας ή εισόδου σε συγκεκριµένο ιστολόγιο (URL) ενδέχεται αυτόµατα και χωρίς
πρόθεση σε συνδέσµους ή αναφορές σε ανάρµοστο υλικό. Παρ 'όλα αυτά, συµφωνείτε να χρησιµοποιείτε τις Υπηρεσίες
µε δική σας κίνδυνο και ότι ο Πάροχος του λογισµικού δε θα έχει καµία ευθύνη προς εσάς.

Ορισµένες Υπηρεσίες δύναται να δείχνουν, να περιέχουν ή να διαθέτουν περιεχόµενο, δεδοµένα, πληροφορίες, 
εφαρµογές ή προσωπικά δεδοµένα που προέρχονται από τρίτους («Υλικό Τρίτων») ή να παρέχουν συνδέσµους προς
ιστοσελίδες τρίτων. Με τη χρήση των Υπηρεσιών, αναγνωρίζετε και συµφωνείτε ότι ο Πάροχος του λογισµικού δεν
είναι υπεύθυνος για την εξέταση ή την αξιολόγηση του περιεχοµένου, την ακρίβεια, την πληρότητα, την εγκυρότητα, 
συµµόρφωση µε πνευµατικά δικαιώµατα, τη νοµιµότητα, την ποιότητα ή οποιαδήποτε άλλη πτυχή των εν λόγω Υλικών
Τρίτων Προσώπων ή ιστοσελίδων τοποθεσίας. Ο Πάροχος του λογισµικού δεν εγγυάται, ούτε υποστηρίζει και δεν
αναλαµβάνει και δεν θα έχει οποιαδήποτε ευθύνη ή ευθύνη προς εσάς ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για οποιεσδήποτε
Υπηρεσίες τρίτων προσώπων, Υλικά Τρίτων Προσώπων ή ιστοσελίδες, ή για οποιαδήποτε άλλα υλικά, προϊόντα ή
υπηρεσίες τρίτων. Υλικά Τρίτων προσώπων και συνδέσεις µε άλλες ιστοσελίδες παρέχονται αποκλειστικά για δική σας
διευκόλυνση. Οικονοµικές πληροφορίες που υπάρχουν στις Υπηρεσίες είναι για γενικούς ενηµερωτικούς σκοπούς µόνο
και δεν προορίζεται να προβληθεί ως επενδυτική συµβουλή. Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε συναλλαγής
κινητών αξιών µε βάση πληροφορίες που προέρχονται από τις Υπηρεσίες, θα πρέπει να συµβουλευτείτε έναν
επαγγελµατία στα οικονοµικά. Τα δεδοµένα θέσης που παρέχονται από τις Υπηρεσίες είναι για βασικούς σκοπούς
πλοήγησης και δεν προορίζεται να προβληθεί σε περιπτώσεις που ακριβείς πληροφορίες εντοπισµού είναι απαραίτητες
ή σε περίπτωση που εσφαλµένα, ανακριβή ή ελλιπή δεδοµένα θέσης µπορεί να οδηγήσει σε θάνατο, σωµατική βλάβη, 
την περιουσία ή την περιβαλλοντική ζηµία. Ούτε ο Πάροχος του λογισµικού, ούτε οι πάροχοι περιεχοµένου εγγυώνται
τη διαθεσιµότητα, την ακρίβεια, την πληρότητα, την αξιοπιστία ή την επικαιρότητα των στοιχείων ή άλλων
πληροφοριών που υπάρχουν στις Υπηρεσίες.

Συµφωνείτε ότι οποιαδήποτε Υπηρεσία αποτελείται από περιεχόµενο, πληροφορίες και υλικό που προστατεύεται από
την ισχύουσα πνευµατική ιδιοκτησία και άλλους νόµους, που περιλαµβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε πνευµατικά
δικαιώµατα, και ότι δε θα χρησιµοποιήσετε όπως περιεχόµενο, πληροφορίες ή υλικό µε κανέναν τρόπο παρά µόνο για
τη χρήση των Υπηρεσιών. Κανένα τµήµα των Υπηρεσιών δε µπορεί να αναπαραχθεί σε οποιαδήποτε µορφή ή µε
οποιοδήποτε µέσο. Συµφωνείτε να µην τροποποιήσετε, ενοικιάσετε, µισθώσετε, δανείσετε, πωλήσετε, διανείµετε, ή
δηµιουργήσετε παράγωγα έργα µε βάση τις Υπηρεσίες, µε κανέναν τρόπο, και να µην εκµεταλλευθείτε τις Υπηρεσίες
µε κανέναν µη επιτρεπόµενο τρόπο, συµπεριλαµβανοµένης ενδεικτικώς της παραβίασης ή της επιβάρυνσης της
χωρητικότητας του δικτύου. Επιπλέον, συµφωνείτε να µην χρησιµοποιείτε τις Υπηρεσίες µε οποιονδήποτε τρόπο για
την παρενόχληση, προσβολή, απειλή, δυσφήµιση ή µε κάποιο άλλο τρόπο που παραβιάζει ή προσβάλλει τα δικαιώµατα
οποιουδήποτε τρίτου, και ότι ο Πάροχος του λογισµικού δεν έχει σε καµία περίπτωση ευθύνη για οποιαδήποτε τέτοια
χρήση από εσάς , ούτε για οποιαδήποτε παρενοχλητικό, απειλητικό, δυσφηµιστικό, προσβλητικό ή παράνοµο µήνυµα
ή µετάδοση που τυχόν λάβετε ως αποτέλεσµα της χρήσης των Υπηρεσιών.

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι Υπηρεσίες τρίτων µερών και Υλικά Τρίτων Προσώπων που µπορεί να έχετε
πρόσβαση, προβάλλετε ή συνδέεστε από τον υπολογιστή σας, µπορει να µην είναι διαθέσιµα σε όλες τις γλώσσες ή σε
όλες τις χώρες. Ο Πάροχος του λογισµικού δεν κάνει καµία δήλωση ότι οι εν λόγω Υπηρεσίες και Υλικά είναι κατάλληλα
ή διαθέσιµα για χρήση σε οποιαδήποτε τοποθεσία. Στο βαθµό που επιλέγετε να έχετε πρόσβαση σε αυτές τις Υπηρεσίες
ή Υλικά, το κάνετε µε δική σας πρωτοβουλία και είστε υπεύθυνοι για τη συµµόρφωση µε τους ισχύοντες νόµους, 
συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά των εφαρµοστέων τοπικών νόµων. Ο Πάροχος του λογισµικού, και των
δικαιοπαρόχων της, διατηρούν το δικαίωµα να αλλάξει, να αναστείλει, να καταργήσει ή να απενεργοποιήσει την
πρόσβαση σε οποιεσδήποτε Υπηρεσία οποιαδήποτε στιγµή χωρίς προειδοποίηση. Σε καµία περίπτωση ο Πάροχος του
λογισµικού δεν είναι υπεύθυνος για την αφαίρεση ή την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε τέτοιες υπηρεσίες. Ο
Πάροχος του λογισµικού µπορεί επίσης να επιβάλει όρια στη χρήση ή την πρόσβαση σε ορισµένες Υπηρεσίες, σε κάθε
περίπτωση και χωρίς ειδοποίηση ή ευθύνη.

ε. ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ: ΡΗΤΩΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΟΤΙ Η
ΠΛΗΡΗΣ ΕΥΘΥΝΗ ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Η
ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ Η ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
(«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ») ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ "ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ”, ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ, ΚΑΙ Ο ΠΑΡΟΧΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΣΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΡΗΤΗ, ΣΙΩΠΗΡΗ Ή ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗΣ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ, 
ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ Ή ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΑ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ, ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ Ή ΧΩΡΙΣ
ΣΦΑΛΜΑΤΑ, Ή ΟΤΙ ΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ή ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ. ΚΑΜΙΑ
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ Ή ΓΡΑΠΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Ή ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΠΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΤΟΥ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ, ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ.

ζ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, Ο ΠΑΡΟΧΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΚΑΙ Ο ΠΑΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΔΕ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΣΑΣ, ΟΠΩΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ, ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, Ή ΤΥΧΟΝ ΕΙΔΙΚΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ Ή
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, 
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΖΗΜΙΑ Ή ΑΠΩΛΕΙΕΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ
ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΑΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, 
ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ Ή ΑΛΛΗ) 
ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Ο ΠΑΡΟΧΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ
ΖΗΜΙΩΝ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΠΑΡΟΧΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ, ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ), ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ
ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (50,00BGN). ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΑΥΤΗ ΥΠΟΛΕΙΠΕΤΑΙ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ.

η. Δε µπορείτε να χρησιµοποιήσετε για δικό σας εµπορικό όφελος ή να εξαγάγετε την Εφαρµογή.

θ. Η παρούσα άδεια χρήση και η χρήση του λογισµικού και των υπηρεσιών διέπεται από και ερµηνεύεται σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της Βουλγάρικης Δηµοκρατίας και δε λαµβάνεται υπόψη σύγκρουση νόµου ή επιλογή κανόνων δικαίου ή αρχών δικαίου. Κάθε διένεξη που ανακύπτει από ή σε σχέση µε την παρούσα άδεια χρήσης ή τη χρήση του λογισµικού ή των υπηρεσιών υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Βουλγαρίας

b. Consent to Use of Data: You agree that Application Provider may collect and use technical data and related information, including but not limited to technical information about Your device, system and application software, and peripherals, that is gathered periodically to facilitate the provision of software updates, product support and other services to You (if any) related to the Licensed Application. Application Provider may use this information, as long as it is in a form that does not personally identify You, to improve its products or to provide services or technologies to You.

c. Termination. The license is effective until terminated by You or Application Provider. Your rights under this license will terminate automatically without notice from the Application Provider if You fail to comply with any term(s) of this license. Upon termination of the license, You shall cease all use of the Licensed Application, and destroy all copies, full or partial, of the Licensed Application.

d. Services; Third Party Materials. The Licensed Application may enable access to Application Provider’s and third party services and web sites (collectively and individually, "Services"). Use of the Services may require Internet access and that You accept additional terms of service.

You understand that by using any of the Services, You may encounter content that may be deemed classified, offensive, indecent, or objectionable, which content may or may not be identified as having explicit language, and that the results of any search or entering of a particular URL may automatically and unintentionally generate links or references to objectionable material. Nevertheless, You agree to use the Services at Your sole risk and that the Application Provider shall not have any liability to You for content that may be found to be offensive, indecent, or objectionable.

You agree that any Services contain proprietary content, information and material that is protected by applicable intellectual property and other laws, including but not limited to copyright, and that You will not use such proprietary content, information or materials in any way whatsoever except for permitted use of the Services. No portion of the Services may be reproduced in any form or by any means. You agree not to modify, rent, lease, loan, sell, distribute, or create derivative works based on the Services, in any manner, and You shall not exploit the Services in any unauthorized way whatsoever, including but not limited to, by trespass or burdening network capacity. You further agree not to use the Services in any manner to harass, abuse, stalk, threaten, defame or otherwise infringe or violate the rights of any other party, and that the Application Provider is not in any way responsible for any such use by You, nor for any harassing, threatening, defamatory, offensive or illegal messages or transmissions that You may receive as a result of using any of the Services.

In addition, third party Services and Third Party Materials that may be accessed from, displayed on or linked to from your computer are not available in all languages or in all countries. The Application Provider makes no representation that such Services and Materials are appropriate or available for use in any particular location. To the extent You choose to access such Services or Materials, You do so at Your own initiative and are responsible for compliance with any applicable laws, including but not limited to applicable local laws. The Application Provider, and its licensors, reserve the right to change, suspend, remove, or disable access to any Services at any time without notice. In no event will the Application Provider be liable for the removal of or disabling of access to any such Services. The Application Provider may also impose limits on the use of or access to certain Services, in any case and without notice or liability.

e. NO WARRANTY: YOU EXPRESSLY ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT USE OF THE LICENSED APPLICATION IS AT YOUR SOLE RISK AND THAT THE ENTIRE RISK AS TO SATISFACTORY QUALITY, PERFORMANCE, ACCURACY AND EFFORT IS WITH YOU. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE LICENSED APPLICATION AND ANY SERVICES PERFORMED OR PROVIDED BY THE LICENSED APPLICATION ("SERVICES") ARE PROVIDED "AS IS" AND “AS AVAILABLE”, WITH ALL FAULTS AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, AND APPLICATION PROVIDER HEREBY DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS WITH RESPECT TO THE LICENSED APPLICATION AND ANY SERVICES, EITHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES AND/OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, OF SATISFACTORY QUALITY, OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OF ACCURACY, OF QUIET ENJOYMENT, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. APPLICATION PROVIDER DOES NOT WARRANT AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE LICENSED APPLICATION, THAT THE FUNCTIONS CONTAINED IN, OR SERVICES PERFORMED OR PROVIDED BY, THE LICENSED APPLICATION WILL MEET YOUR REQUIREMENTS, THAT THE OPERATION OF THE LICENSED APPLICATION OR SERVICES WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE, OR THAT DEFECTS IN THE LICENSED APPLICATION OR SERVICES WILL BE CORRECTED. NO ORAL OR WRITTEN INFORMATION OR ADVICE GIVEN BY APPLICATION PROVIDER OR ITS AUTHORIZED REPRESENTATIVE SHALL CREATE A WARRANTY. SHOULD THE LICENSED APPLICATION OR SERVICES PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE ENTIRE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

f. Limitation of Liability. TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW, IN NO EVENT SHALL APPLICATION PROVIDER OR SERVICE PROVIDER BE LIABLE FOR ANY DAMAGE, SUCH AS DAMAGE TO PROPERTY, PERSONAL INJURY, DAMAGE To HEALTH OR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHATSOEVER, INCLUDING DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, LOSS OF DATA, BUSINESS INTERRUPTION OR ANY OTHER COMMERCIAL DAMAGES OR LOSSES, ARISING OUT OF OR RELATED TO THE  USE OF THE APPLICATION OR THE SERVICES OR YOUR INABILITY TO USE THE LICENSED APPLICATION OR THE SERVICES, HOWEVER CAUSED, AND REGARDLESS OF THE LEGAL GROUNDS OF LIABILITY (CONTRACT, TORT OR OTHERWISE) AND EVEN IF APPLICATION PROVIDER HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN NO EVENT SHALL APPLICATION PROVIDER’S AND SERVICE PROVIDER’S TOTAL LIABILITY TO YOU FOR ALL DAMAGES (OTHER THAN AS MAY BE REQUIRED BY APPLICABLE LAW IN CASES INVOLVING PERSONAL INJURY) EXCEED THE AMOUNT OF FIFTY EUROS (€50.00). THE FOREGOING LIMITATIONS WILL APPLY EVEN IF THE ABOVE STATED REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE.

g. You may not use or otherwise export or re-export the Licensed Application.
 

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

iAlert PLUS 

από τον ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ (END USER LICENSE AGREEMENT - E.U.L.A)Τα προϊόντα που παραδόθηκαν µέσω αυτής της συνδροµητικής άδειας χρήσης λογισµικού («Εφαρµογή») σε Εσάς, είναι µόνο για χρήση υπό τους όρους αυτής της άδειας. Ο δικαιοπάροχος µε την ονοµασία ALMOOOND LTD («Πάροχος του λογισµικού»), διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, που δε χορηγούνται ρητά σε Εσάς. Το προϊόν αποτελεί αντικείµενο της παρούσας άδειας. 

α. Πεδίο εφαρµογής της άδειας: Η άδεια αυτή χορηγήθηκε σε Εσάς από τον Πάροχο του λογισµικού, ή από τον νόµιµο αντιπρόσωπό του ανάλογα µε την επικράτεια που βρίσκεται η έδρα σας, µε το νόµιµο φορολογικό παραστατικό και περιορίζεται στα τεµάχια αδειών που αναφέρει το φορολογικό παραστατικό και αφορά σε µη µεταβιβάσιµη άδεια χρήσης της Αδειοδοτούµενης Εφαρµογής σε οποιονδήποτε υπολογιστή σας ανήκει ή έχετε τον έλεγχο. Αυτή η άδεια δε σας επιτρέπει να χρησιµοποιήσετε την αδειοδοτούµενη Εφαρµογή σε οποιονδήποτε υπολογιστή που δεν σας ανήκει ή δεν τον ελέγχετε, και δε µπορείτε να διανείµετε ή να κάνετε την Εφαρµογή διαθέσιµη µέσω διαδικτύου όπου θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί από πολλαπλές συσκευές ταυτόχρονα. Δεν επιτρέπεται η ενοικίαση, µίσθωση, διανοµή, πώληση, δάνειο ή άλλη περαιτέρω παροχή του λογισµικού. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, η αποκωδικοποίηση, η αποσυναρµολόγηση, η αποδόµηση και όποια άλλη προσπάθεια εντός του πηγαίου κώδικα, ή ακόµη και η τροποποιήση, ή η δηµιουργία σε παράγωγα έργα του λογισµικού, τυχόν ενηµερώσεις, ή οποιοδήποτε µέρος τους (εκτός και µόνο στο βαθµό που οποιοσδήποτε προαναφερόµενος περιορισµός απαγορεύεται από το εφαρµοστέο δίκαιο ή στο βαθµό που µπορεί να επιτρέπεται από τους όρους αδειοδότησης που διέπουν τη χρήση ανοιχτών πηγαίων στοιχείων που όµως περιλαµβάνονται µε την Εφαρµογή). Οποιαδήποτε προσπάθεια να πραχθούν τα παραπάνω είναι µια παραβίαση των δικαιωµάτων του Παρόχου του λογισµικού και των δικαιοπαρόχων του. Εάν παραβείτε τον περιορισµό αυτόν, ενδέχεται να ασκηθούν ποινικές διώξεις και να ζητηθεί αποζηµίωση. Οι όροι της άδειας αυτής διέπουν και τυχόν αναβαθµίσεις που παρέχονται από τον Πάροχο του λογισµικού, οι οποίες αντικαθιστούν ή και συµπληρώνουν το αρχικό Προϊόν, εκτός εάν η εν λόγω αναβάθµιση συνοδεύεται από χωριστή άδεια, οπότε οι όροι της εν λόγω άδειας θα υπερισχύουν. 

β. Συγκατάθεση για Χρήση Πληροφοριών: Συµφωνείτε ότι ο Πάροχος του λογισµικού µπορεί να συλλέγει και να χρησιµοποιεί τεχνικά στοιχεία και σχετικές πληροφορίες, που περιλαµβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε τεχνικές πληροφορίες σχετικά µε τη συσκευή, το σύστηµα σας και το λογισµικό εφαρµογής και τα περιφερειακά, τα οποία συλλέγονται περιοδικά για την παροχή ενηµερώσεων λογισµικού, τεχνικής υποστήριξης προϊόντων και άλλες υπηρεσίες (αν υπάρχουν) που σχετίζονται µε την Αδειοδοτούµενη Εφαρµογή. Ο πάροχος του λογισµικού µπορεί να χρησιµοποιήσει αυτές τις πληροφορίες, εφ 'όσον είναι σε µορφή που δε σας προσδιορίζουν προσωπικά, να βελτιώσει τα προϊόντα της ή να παρέχει υπηρεσίες ή τεχνολογίες προς εσάς. 

γ. Τερµατισµός. Η άδεια ισχύει για ένα έτος από την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο φορολογικό παραστατικό και µπορεί επίσης να καταγγελθεί από εσάς ή τον Πάροχο του λογισµικού σε περίπτωση που δε συµµορφωθείτε µε οποιοδήποτε όρο αυτής της άδειας. Τα δικαιώµατά σας σύµφωνα µε την παρούσα άδεια θα λήξουν αυτόµατα χωρίς άλλη ειδοποίηση από τον Πάροχο του λογισµικού. Με τον τερµατισµό της άδειας, θα πρέπει να παύσετε να χρησιµοποιείτε την Αδειοδοτούµενη Εφαρµογή. 

δ. Υπηρεσίες - Υλικό Τρίτων. Η Αδειοδοτούµενη Εφαρµογή ενδέχεται να επιτρέπει την πρόσβαση στην εφαρµογή του Παρόχου σε υπηρεσίες τρίτων και άλλες ιστοσελίδες («Υπηρεσίες»). Η χρήση των Υπηρεσιών ενδέχεται να απαιτήσει την πρόσβαση στο Διαδίκτυο και αποδέχεστε όποιους επιπλέον όρους χρήσης της κάθε υπηρεσίας. Κατανοείτε ότι χρησιµοποιώντας οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες, µπορείτε να συναντήσετε περιεχόµενο που µπορεί να θεωρείται απόρρητο, προσβλητικό, ανήθικο ή ανάρµοστο το οποίο µπορεί ή δε µπορεί να χαρακτηριστεί από σαφή γλώσσα, και ότι τα αποτελέσµατα οποιασδήποτε έρευνας ή εισόδου σε συγκεκριµένο ιστολόγιο (URL) ενδέχεται αυτόµατα και χωρίς πρόθεση σε συνδέσµους ή αναφορές σε ανάρµοστο υλικό. Παρ 'όλα αυτά, συµφωνείτε να χρησιµοποιείτε τις Υπηρεσίες µε δική σας κίνδυνο και ότι ο Πάροχος του λογισµικού δε θα έχει καµία ευθύνη προς εσάς. 

Ορισµένες Υπηρεσίες δύναται να δείχνουν, να περιέχουν ή να διαθέτουν περιεχόµενο, δεδοµένα, πληροφορίες, εφαρµογές ή προσωπικά δεδοµένα που προέρχονται από τρίτους («Υλικό Τρίτων») ή να παρέχουν συνδέσµους προς ιστοσελίδες τρίτων. Με τη χρήση των Υπηρεσιών, αναγνωρίζετε και συµφωνείτε ότι ο Πάροχος του λογισµικού δεν είναι υπεύθυνος για την εξέταση ή την αξιολόγηση του περιεχοµένου, την ακρίβεια, την πληρότητα, την εγκυρότητα, συµµόρφωση µε πνευµατικά δικαιώµατα, τη νοµιµότητα, την ποιότητα ή οποιαδήποτε άλλη πτυχή των εν λόγω Υλικών Τρίτων Προσώπων ή ιστοσελίδων τοποθεσίας. Ο Πάροχος του λογισµικού δεν εγγυάται, ούτε υποστηρίζει και δεν αναλαµβάνει και δεν θα έχει οποιαδήποτε ευθύνη ή ευθύνη προς εσάς ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για οποιεσδήποτε Υπηρεσίες τρίτων προσώπων, Υλικά Τρίτων Προσώπων ή ιστοσελίδες, ή για οποιαδήποτε άλλα υλικά, προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων. Υλικά Τρίτων προσώπων και συνδέσεις µε άλλες ιστοσελίδες παρέχονται αποκλειστικά για δική σας διευκόλυνση. Οικονοµικές πληροφορίες που υπάρχουν στις Υπηρεσίες είναι για γενικούς ενηµερωτικούς σκοπούς µόνο και δεν προορίζεται να προβληθεί ως επενδυτική συµβουλή. Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε συναλλαγής κινητών αξιών µε βάση πληροφορίες που προέρχονται από τις Υπηρεσίες, θα πρέπει να συµβουλευτείτε έναν επαγγελµατία στα οικονοµικά. Τα δεδοµένα θέσης που παρέχονται από τις Υπηρεσίες είναι για βασικούς σκοπούς πλοήγησης και δεν προορίζεται να προβληθεί σε περιπτώσεις που ακριβείς πληροφορίες εντοπισµού είναι απαραίτητες ή σε περίπτωση που εσφαλµένα, ανακριβή ή ελλιπή δεδοµένα θέσης µπορεί να οδηγήσει σε θάνατο, σωµατική βλάβη, την περιουσία ή την περιβαλλοντική ζηµία. Ούτε ο Πάροχος του λογισµικού, ούτε οι πάροχοι περιεχοµένου εγγυώνται τη διαθεσιµότητα, την ακρίβεια, την πληρότητα, την αξιοπιστία ή την επικαιρότητα των στοιχείων ή άλλων πληροφοριών που υπάρχουν στις Υπηρεσίες. 

Συµφωνείτε ότι οποιαδήποτε Υπηρεσία αποτελείται από περιεχόµενο, πληροφορίες και υλικό που προστατεύεται από την ισχύουσα πνευµατική ιδιοκτησία και άλλους νόµους, που περιλαµβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε πνευµατικά δικαιώµατα, και ότι δε θα χρησιµοποιήσετε όπως περιεχόµενο, πληροφορίες ή υλικό µε κανέναν τρόπο παρά µόνο για τη χρήση των Υπηρεσιών. Κανένα τµήµα των Υπηρεσιών δε µπορεί να αναπαραχθεί σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο. Συµφωνείτε να µην τροποποιήσετε, ενοικιάσετε, µισθώσετε, δανείσετε, πωλήσετε, διανείµετε, ή δηµιουργήσετε παράγωγα έργα µε βάση τις Υπηρεσίες, µε κανέναν τρόπο, και να µην εκµεταλλευθείτε τις Υπηρεσίες µε κανέναν µη επιτρεπόµενο τρόπο, συµπεριλαµβανοµένης ενδεικτικώς της παραβίασης ή της επιβάρυνσης της χωρητικότητας του δικτύου. Επιπλέον, συµφωνείτε να µην χρησιµοποιείτε τις Υπηρεσίες µε οποιονδήποτε τρόπο για την παρενόχληση, προσβολή, απειλή, δυσφήµιση ή µε κάποιο άλλο τρόπο που παραβιάζει ή προσβάλλει τα δικαιώµατα οποιουδήποτε τρίτου, και ότι ο Πάροχος του λογισµικού δεν έχει σε καµία περίπτωση ευθύνη για οποιαδήποτε τέτοια χρήση από εσάς , ούτε για οποιαδήποτε παρενοχλητικό, απειλητικό, δυσφηµιστικό, προσβλητικό ή παράνοµο µήνυµα ή µετάδοση που τυχόν λάβετε ως αποτέλεσµα της χρήσης των Υπηρεσιών. 

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι Υπηρεσίες τρίτων µερών και Υλικά Τρίτων Προσώπων που µπορεί να έχετε πρόσβαση, προβάλλετε ή συνδέεστε από τον υπολογιστή σας, µπορει να µην είναι διαθέσιµα σε όλες τις γλώσσες ή σε όλες τις χώρες. Ο Πάροχος του λογισµικού δεν κάνει καµία δήλωση ότι οι εν λόγω Υπηρεσίες και Υλικά είναι κατάλληλα ή διαθέσιµα για χρήση σε οποιαδήποτε τοποθεσία. Στο βαθµό που επιλέγετε να έχετε πρόσβαση σε αυτές τις Υπηρεσίες ή Υλικά, το κάνετε µε δική σας πρωτοβουλία και είστε υπεύθυνοι για τη συµµόρφωση µε τους ισχύοντες νόµους, συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά των εφαρµοστέων τοπικών νόµων. Ο Πάροχος του λογισµικού, και των δικαιοπαρόχων της, διατηρούν το δικαίωµα να αλλάξει, να αναστείλει, να καταργήσει ή να απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε οποιεσδήποτε Υπηρεσία οποιαδήποτε στιγµή χωρίς προειδοποίηση. Σε καµία περίπτωση ο Πάροχος του λογισµικού δεν είναι υπεύθυνος για την αφαίρεση ή την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε τέτοιες υπηρεσίες. Ο Πάροχος του λογισµικού µπορεί επίσης να επιβάλει όρια στη χρήση ή την πρόσβαση σε ορισµένες Υπηρεσίες, σε κάθε περίπτωση και χωρίς ειδοποίηση ή ευθύνη. 

ε. ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ: ΡΗΤΩΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΟΤΙ Η ΠΛΗΡΗΣ ΕΥΘΥΝΗ ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Η ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ Η ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ («ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ») ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ "ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ”, ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ, ΚΑΙ Ο ΠΑΡΟΧΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΡΗΤΗ, ΣΙΩΠΗΡΗ Ή ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗΣ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ, ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ Ή ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ, ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, Ή ΟΤΙ ΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ή ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ. ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ Ή ΓΡΑΠΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Ή ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΠΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ, ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ. 

ζ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, Ο ΠΑΡΟΧΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ Ο ΠΑΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΔΕ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΣΑΣ, ΟΠΩΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ, ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, Ή ΤΥΧΟΝ ΕΙΔΙΚΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΖΗΜΙΑ Ή ΑΠΩΛΕΙΕΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΑΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ Ή ΑΛΛΗ) ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Ο ΠΑΡΟΧΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ, ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ), ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (50,00BGN). ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΥΤΗ ΥΠΟΛΕΙΠΕΤΑΙ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ. 

η. Δε µπορείτε να χρησιµοποιήσετε για δικό σας εµπορικό όφελος ή να εξαγάγετε την Εφαρµογή. 


θ. Η παρούσα άδεια χρήση και η χρήση του λογισµικού και των υπηρεσιών διέπεται από και ερµηνεύεται σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της Βουλγάρικης Δηµοκρατίας και δε λαµβάνεται υπόψη σύγκρουση νόµου ή επιλογή κανόνων δικαίου ή αρχών δικαίου. Κάθε διένεξη που ανακύπτει από ή σε σχέση µε την παρούσα άδεια χρήσης ή τη χρήση του λογισµικού ή των υπηρεσιών υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Βουλγαρίας.
 

iAlert PLUS 

ENDBENUTZER-LIZENZVERTRAG (E.U.L.A.)

 

Die vom Dienst verarbeiteten Produkte werden Ihnen ausschließlich gemäß den Bedingungen dieser Lizenz lizenziert und nicht verkauft, es sei denn, ein Produkt wird von einer separaten Lizenzvereinbarung begleitet; in diesem Fall gelten die Bedingungen dieser separaten Lizenzvereinbarung, sofern Sie dieser separaten Lizenzvereinbarung zuvor zugestimmt haben. Der Lizenzgeber ALMOOOND Ltd ("Anwendungsanbieter") behält sich alle Rechte vor, die Ihnen nicht ausdrücklich gewährt werden. Das Produkt, das Gegenstand dieser Lizenz ist, wird in dieser Lizenz als die "lizenzierte Anwendung" bezeichnet. 

a. Umfang der Lizenz: Diese Lizenz, die Ihnen durch die Ausstellung einer Rechnung, in der die genaue Anzahl der von Ihnen abonnierten Lizenzen angegeben ist, durch den Anbieter der Anwendung oder einen gesetzlichen Vertreter gewährt wird, ist auf die nicht übertragbare Lizenz zur Nutzung der lizenzierten Anwendung auf einem Computer beschränkt, der Ihnen gehört oder den Sie kontrollieren. Diese Lizenz erlaubt Ihnen nicht, die lizenzierte Anwendung auf einem Computer zu nutzen, der nicht in Ihrem Eigentum oder unter Ihrer Kontrolle steht, und Sie dürfen die lizenzierte Anwendung nicht über ein Netzwerk verbreiten oder zur Verfügung stellen, wo sie von mehreren Geräten gleichzeitig genutzt werden könnte. Sie dürfen die lizenzierte Anwendung nicht vermieten, verleasen, verleihen, verkaufen, weiterverteilen oder unterlizenzieren. Es ist Ihnen nicht gestattet, die lizenzierte Anwendung, Updates oder Teile davon zu kopieren (es sei denn, dies ist durch diese Lizenz und die Nutzungsregeln ausdrücklich gestattet), zu dekompilieren, zurückzuentwickeln, zu disassemblieren, zu versuchen, den Quellcode abzuleiten, zu modifizieren oder davon abgeleitete Werke zu erstellen (es sei denn, eine der vorstehenden Beschränkungen ist durch geltendes Recht untersagt oder durch die Lizenzbedingungen für die Nutzung von Open-Source-Komponenten der lizenzierten Anwendung gestattet). Jeder derartige Versuch stellt eine Verletzung der Rechte des Anbieters der Anwendung und seiner Lizenzgeber dar. Wenn Sie sich nicht an diese Einschränkung halten, können Sie strafrechtlich verfolgt werden und eine Schadensersatzforderung erhalten. Die Lizenzbedingungen gelten für alle vom Anbieter der Anwendung bereitgestellten Upgrades, die das ursprüngliche Produkt ersetzen und/oder ergänzen, es sei denn, ein solches Upgrade wird von einer separaten Lizenz begleitet; in diesem Fall gelten die Bedingungen der betreffenden Lizenz. 


b. Zustimmung zur Verwendung von Daten: Sie erklären sich damit einverstanden, dass der Anbieter der Anwendung technische Daten und damit zusammenhängende Informationen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf technische Informationen über Ihr Gerät, Ihre System- und Anwendungssoftware und Ihre Peripheriegeräte, die in regelmäßigen Abständen erhoben werden, um die Bereitstellung von Software-Updates, Produktsupport und anderen Diensten für Sie (falls zutreffend) im Zusammenhang mit der lizenzierten Anwendung zu erleichtern, sammeln und verwenden darf. Der Anbieter der Anwendung kann diese Informationen, solange sie in einer Form vorliegen, die Sie nicht persönlich identifiziert, zur Verbesserung seiner Produkte oder zur Bereitstellung von Dienstleistungen oder Technologien für Sie verwenden. 


c. Beendigung. Die Lizenz ist so lange gültig, bis sie von Ihnen oder dem Anbieter der Anwendung gekündigt wird. Ihre Rechte unter dieser Lizenz werden automatisch und ohne Benachrichtigung durch den Anbieter der Anwendung beendet, wenn Sie eine oder mehrere der Bedingungen dieser Lizenz nicht einhalten. Bei Beendigung der Lizenz sind Sie verpflichtet, jegliche Nutzung der lizenzierten Anwendung einzustellen und alle Kopien der lizenzierten Anwendung, ganz oder teilweise, zu vernichten. 


d. Dienste; Materialien von Dritten. Die lizenzierte Anwendung kann den Zugang zu Diensten und Websites des Anwendungsanbieters und von Dritten ermöglichen (zusammen und einzeln "Dienste"). Die Nutzung der Dienste kann einen Internetzugang voraussetzen, und Sie müssen zusätzliche Nutzungsbedingungen akzeptieren. 


Sie sind sich bewusst, dass Sie bei der Nutzung der Dienste auf Inhalte stoßen können, die als klassifiziert, beleidigend, unanständig oder anstößig gelten, wobei diese Inhalte als explizit gekennzeichnet sein können oder nicht, und dass die Ergebnisse einer Suche oder die Eingabe einer bestimmten URL automatisch und unbeabsichtigt Links oder Verweise auf anstößige Inhalte erzeugen können. Nichtsdestotrotz erklären Sie sich damit einverstanden, die Dienste auf Ihr eigenes Risiko zu nutzen und dass der Anbieter der Anwendung Ihnen gegenüber keine Haftung für Inhalte übernimmt, die sich als beleidigend, unanständig oder anstößig erweisen könnten. 


Bestimmte Dienste können Inhalte, Daten, Informationen, Anwendungen oder Materialien von Dritten ("Materialien von Dritten") anzeigen, einschließen oder zur Verfügung stellen oder Links zu bestimmten Websites von Dritten anbieten. Durch die Nutzung der Dienste erkennen Sie an und erklären sich damit einverstanden, dass der Anbieter der Anwendung nicht dafür verantwortlich ist, den Inhalt, die Genauigkeit, die Vollständigkeit, die Aktualität, die Gültigkeit, die Einhaltung des Urheberrechts, die Rechtmäßigkeit, den Anstand, die Qualität oder andere Aspekte solcher Materialien Dritter oder Websites zu prüfen oder zu bewerten. Der Anbieter der Anwendung garantiert oder unterstützt nicht und übernimmt keine Haftung oder Verantwortung gegenüber Ihnen oder einer anderen Person für Dienste, Materialien oder Websites Dritter oder für andere Materialien, Produkte oder Dienstleistungen Dritter. Materialien von Dritten und Links zu anderen Websites werden Ihnen lediglich als Annehmlichkeit zur Verfügung gestellt. Die von den Diensten angezeigten Finanzinformationen dienen nur zu allgemeinen Informationszwecken und sind nicht als Anlageberatung zu verstehen. Bevor Sie eine Wertpapiertransaktion auf der Grundlage von Informationen durchführen, die Sie über die Dienste erhalten haben, sollten Sie einen Finanzexperten konsultieren. Die von den Diensten zur Verfügung gestellten Standortdaten dienen nur zu grundlegenden Navigationszwecken und sind nicht dazu gedacht, sich in Situationen zu verlassen, in denen genaue Standortinformationen benötigt werden oder in denen fehlerhafte, ungenaue oder unvollständige Standortdaten zu Tod, Verletzungen, Sach- oder Umweltschäden führen können. Weder der Anbieter der Anwendung noch einer seiner Inhaltsanbieter garantiert die Verfügbarkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit, Zuverlässigkeit oder Aktualität der von den Diensten angezeigten Bestandsinformationen oder anderer Daten. 


Sie erklären sich damit einverstanden, dass die Dienste urheberrechtlich geschützte Inhalte, Informationen und Materialien enthalten, die durch geltende Gesetze zum Schutz des geistigen Eigentums und andere Gesetze, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Urheberrecht, geschützt sind, und dass Sie diese urheberrechtlich geschützten Inhalte, Informationen oder Materialien in keiner Weise nutzen werden, außer für die erlaubte Nutzung dieser Dienste. Kein Teil der Dienste darf in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln reproduziert werden. Sie verpflichten sich, die Dienste in keiner Weise zu verändern, zu vermieten, zu verleasen, zu verleihen, zu verkaufen, zu vertreiben oder davon abgeleitete Werke zu erstellen, und Sie dürfen die Dienste in keiner Weise unbefugt nutzen, insbesondere nicht durch unbefugtes Benutzen oder durch Überlastung der Netzwerkkapazität. Sie erklären sich ferner damit einverstanden, die Dienste in keiner Weise zur Belästigung, zum Missbrauch, zur Verfolgung, zur Bedrohung, zur Verleumdung oder zur sonstigen Verletzung der Rechte anderer Parteien zu nutzen, und dass der Anbieter der Anwendung in keiner Weise für eine solche Nutzung durch Sie oder für belästigende, bedrohende, verleumderische, beleidigende oder illegale Nachrichten oder Übertragungen verantwortlich ist, die Sie als Ergebnis der Nutzung der Dienste erhalten. 


Außerdem sind die Dienste von Drittanbietern und die Materialien von Drittanbietern, die auf Ihrem Computer zugänglich sind, angezeigt oder verlinkt werden, nicht in allen Sprachen oder in allen Ländern verfügbar. Der Anbieter der Anwendung gibt keine Zusicherung, dass diese Dienste und Materialien für die Nutzung an einem bestimmten Ort geeignet oder verfügbar sind. Soweit Sie sich für den Zugriff auf solche Dienste oder Materialien entscheiden, tun Sie dies auf eigene Initiative und sind für die Einhaltung aller geltenden Gesetze verantwortlich, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die geltenden lokalen Gesetze. Der Anbieter der Anwendung und seine Lizenzgeber behalten sich das Recht vor, den Zugang zu den Diensten jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, auszusetzen, zu entfernen oder zu sperren. In keinem Fall haftet der Anbieter der Anwendung für die Entfernung oder Sperrung des Zugangs zu solchen Diensten. Der Anbieter der Anwendung kann auch die Nutzung von oder den Zugang zu bestimmten Diensten in jedem Fall und ohne Vorankündigung oder Haftung einschränken. 


e. KEINE GARANTIE: SIE ERKENNEN AUSDRÜCKLICH AN UND STIMMEN ZU, DASS DIE NUTZUNG DER LIZENZIERTEN ANWENDUNG AUF IHR ALLEINIGES RISIKO ERFOLGT UND DASS DAS GESAMTE RISIKO HINSICHTLICH ZUFRIEDENSTELLENDER QUALITÄT, LEISTUNG, GENAUIGKEIT UND AUFWAND BEI IHNEN LIEGT. DIE LIZENZIERTE ANWENDUNG UND ALLE DIENSTE, DIE VON DER LIZENZIERTEN ANWENDUNG ERBRACHT ODER BEREITGESTELLT WERDEN ("DIENSTE"), WERDEN IM GRÖSSTMÖGLICHEN GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG "WIE BESEHEN" UND "WIE VERFÜGBAR", MIT ALLEN FEHLERN UND OHNE JEGLICHE GARANTIE BEREITGESTELLT, UND DER ANWENDUNGSANBIETER LEHNT HIERMIT ALLE GARANTIEN UND BEDINGUNGEN IN BEZUG AUF DIE LIZENZIERTE ANWENDUNG UND ALLE DIENSTE AB, SEI ES AUSDRÜCKLICH, STILLSCHWEIGEND ODER GESETZLICH, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN UND/ODER BEDINGUNGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT, DER ZUFRIEDENSTELLENDEN QUALITÄT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DER GENAUIGKEIT, DER RUHE UND DER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN DRITTER. DER ANWENDUNGSANBIETER GARANTIERT NICHT, DASS DIE LIZENZIERTE ANWENDUNG NICHT GESTÖRT WIRD, DASS DIE IN DER LIZENZIERTEN ANWENDUNG ENTHALTENEN FUNKTIONEN ODER DIE VON DER LIZENZIERTEN ANWENDUNG ERBRACHTEN ODER BEREITGESTELLTEN DIENSTE IHREN ANFORDERUNGEN ENTSPRECHEN, DASS DER BETRIEB DER LIZENZIERTEN ANWENDUNG ODER DER DIENSTE NICHT UNTERBROCHEN WIRD ODER FEHLERFREI IST, ODER DASS FEHLER IN DER LIZENZIERTEN ANWENDUNG ODER DEN DIENSTEN BEHOBEN WERDEN. KEINE MÜNDLICHEN ODER SCHRIFTLICHEN INFORMATIONEN ODER RATSCHLÄGE DES ANWENDUNGSANBIETERS ODER SEINES AUTORISIERTEN VERTRETERS BEGRÜNDEN EINE GARANTIE. SOLLTE SICH DIE LIZENZIERTE ANWENDUNG ODER DIE DIENSTE ALS FEHLERHAFT ERWEISEN, ÜBERNEHMEN SIE DIE GESAMTEN KOSTEN FÜR ALLE NOTWENDIGEN WARTUNGS-, REPARATUR- ODER KORREKTURARBEITEN. 


f. Beschränkung der Haftung. IN DEM UMFANG, IN DEM DIESES GESETZLICH NICHT VERBOTEN IST, SIND ANWENDUNGSANBIETER ODER DIENSTLEISTER IN KEINEM FALL HAFTBAR FÜR SCHÄDEN, WIE SCHÄDEN AN EIGENTUM, PERSONENVERLETZUNGEN, GESUNDHEITSSCHÄDEN ODER JEGLICHE NEBENSCHÄDEN, BESONDERE, INDIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN JEGLICHER ART, EINSCHLIESSLICH SCHÄDEN DURCH GEWINNVERLUSTE, DATENVERLUSTE, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNGEN ODER ANDERE KOMMERZIELLE SCHÄDEN ODER VERLUSTE, DIE SICH AUS ODER IM ZUSAMMENHANG MIT DER NUTZUNG DER ANWENDUNG ODER DER DIENSTE ODER IHRER UNFÄHIGKEIT ZUR NUTZUNG DER LIZENZIERTEN ANWENDUNG ODER DER DIENSTE ERGEBEN, WIE AUCH IMMER VERURSACHT, UND UNABHÄNGIG VON DER RECHTLICHEN GRUNDLAGE DER HAFTUNG (VERTRAG, UNERLAUBTE HANDLUNG ODER ANDERWEITIG) UND SELBST WENN DER ANWENDUNGSANBIETER AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE. IN KEINEM FALL ÜBERSTEIGT DIE GESAMTHAFTUNG DES ANWENDUNGSANBIETERS UND DES DIENSTANBIETERS IHNEN GEGENÜBER FÜR ALLE SCHÄDEN (AUSSER IN FÄLLEN VON PERSONENSCHÄDEN, DIE NACH GELTENDEM RECHT ERFORDERLICH SIND) DEN BETRAG VON FÜNFZIG EURO (50,00 €). DIE VORSTEHENDEN BESCHRÄNKUNGEN GELTEN AUCH DANN, WENN DAS OBEN GENANNTE RECHTSMITTEL SEINEN WESENTLICHEN ZWECK VERFEHLT. 


g. Sie dürfen die lizenzierte Anwendung nicht verwenden oder anderweitig exportieren oder reexportieren.


h. Diese Lizenz und Ihre Nutzung der lizenzierten Anwendung und der Dienste unterliegen den Gesetzen der Republik Bulgarien und sind entsprechend auszulegen, ohne Rücksicht auf Kollisionsnormen oder Rechtswahlregeln oder -prinzipien. Alle Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ergeben, unterliegen der ausschließlichen Zuständigkeit der zuständigen Gerichte in Bulgarien.
 


 

iAlert PLUS 

ЛИЦЕНЗИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ С КРАЕН ПОТРЕБИТЕЛ (ЛСКП)Продуктите, транзакционирани чрез Услугата, се лицензират, а не продават, за използване само при условията на този лиценз, освен ако Продуктът не е придружен от отделно лицензионно споразумение, в който случай условията на това отделно лицензионно споразумение ще се ръководят, при спазване на Вашето предварително приемане на това отделно лицензионно споразумение. Лицензодателят ALMOOOND Ltd („Доставчик на приложения“) си запазва всички права, които не са изрично предоставени на Вас. Продуктът, който е предмет на този лиценз, се нарича в този лиценз „Лицензирано приложение“.

a. Обхват на лиценза: Този лиценз, предоставен Lи чрез издаване на фактура, която се отнася за точния лиценз, за който сте се абонирали, от доставчика на приложението или от законен представител, е ограничен до непрехвърляем лиценз за използване на лицензираното приложение на всяко компютър, който притежавате или контролирате. Този лиценз не Ви позволява да използвате Лицензираното приложение на компютър, който не притежавате или контролирате, и нямате право да разпространявате или правите Лицензираното приложение достъпно в мрежа, където то може да се използва от множество устройства едновременно. Нямате право да наемате, давате на лизинг, давате назаем, продавате, разпространявате или сублицензирате Лицензираното приложение. Нямате право да копирате (освен както е изрично разрешено от този лиценз и Правилата за използване), да декомпилирате, да правите обратно инженерство, да разглобявате, да се опитвате да извлечете изходния код, да модифицирате или да създавате производни произведения на Лицензираното приложение, каквито и да било актуализации или която и да е част от тях (освен и само до степента, в която горепосочените ограничения са забранени от приложимото законодателство или до степента, която може да бъде разрешена от лицензионните условия, уреждащи използването на компоненти с отворен код, включени в Лицензираното приложение). Всеки опит за това е нарушение на правата на Доставчика на приложения и неговите лицензодатели. Ако нарушите това ограничение, може да бъдете обект на съдебно преследване и щети. Условията на лиценза ще уреждат всички надстройки, осигурени от Доставчика на приложения, които заменят и/или допълват оригиналния продукт, освен ако това надграждане е придружено от отделен лиценз, в който случай условията на този лиценз ще уреждат. 

б. Съгласие за използване на данни: Вие се съгласявате, че Доставчикът на приложения може да събира и използва технически данни и свързана информация, включително, но не само, техническа информация за Вашето устройство, системен и приложен софтуер и периферни устройства, която се събира периодично, за да улесни предоставянето на софтуер актуализации, продуктова поддръжка и други услуги за Вас (ако има такива), свързани с Лицензираното приложение. Доставчикът на приложения може да използва тази информация, стига да е във форма, която не Ви идентифицира лично, за да подобри своите продукти или да Ви предостави услуги или технологии. 

в. Прекратяване на договора. Лицензът е в сила, докато не бъде прекратен от Вас или Доставчика на приложението. Вашите права по този лиценз ще бъдат прекратени автоматично без предизвестие от Доставчика на приложението, ако не спазвате някое от условията на този лиценз. При прекратяване на лиценза Вие трябва да прекратите всяка употреба на Лицензираното приложение и да унищожите всички копия, пълни или частични, на Лицензираното приложение. 

г. Услуги; Материали на трети страни. Лицензираното приложение може да даде възможност за достъп до услугите и уеб сайтовете на доставчика на приложения и трети страни (колективно и поотделно, „Услуги“). Използването на Услугите може да изисква достъп до Интернет и да приемете допълнителни условия за обслужване.

Вие разбирате, че като използвате която и да е от Услугите, може да попаднете на съдържание, което може да се счита за класифицирано, обидно, неприлично или нежелателно, което съдържание може или не може да бъде идентифицирано като включващо явен език и че резултатите от всяко търсене или въвеждане на конкретен URL може автоматично и неволно да генерира връзки или препратки към неприемлив материал. Независимо от това, Вие се съгласявате да използвате Услугите на свой собствен риск и че Доставчикът на приложението няма да носи никаква отговорност към Вас за съдържание, което може да бъде счетено за обидно, неприлично или нежелателно.

Определени услуги могат да показват, включват или предоставят съдържание, данни, информация, приложения или материали от трети страни („Материали на трети страни“) или предоставят връзки към определени уеб сайтове на трети страни. Използвайки Услугите, вие потвърждавате и се съгласявате, че Доставчикът на приложения не носи отговорност за изследване или оценка на съдържанието, точността, пълнотата, навременността, валидността, спазването на авторските права, законността, благоприличието, качеството или всеки друг аспект на такива Материали на трети страни или уеб сайтове. Доставчикът на приложения не гарантира или одобрява и не поема и няма да носи никаква отговорност или отговорност към Вас или което и да е друго лице за Услуги на трети страни, Материали или уеб сайтове на Трети страни, или за каквито и да било други материали, продукти или услуги на трети лица. Материалите на трети страни и връзките към други уеб сайтове се предоставят единствено за Ваше удобство. Финансовата информация, показвана от която и да е услуга, е само за общи информационни цели и не е предназначена да се разчита на нея като инвестиционен съвет. Преди да извършите транзакция с ценни книжа въз основа на информация, получена чрез Услугите, трябва да се консултирате с финансов специалист. Данните за местоположение, предоставени от която и да е услуга, са само за основни навигационни цели и не са предназначени да се разчита на тях в ситуации, в които е необходима точна информация за местоположение или когато грешни, неточни или непълни данни за местоположение могат да доведат до смърт, телесни повреди, щети на имущество или околната среда. Нито Доставчикът на приложения, нито който и да е от неговите доставчици на съдържание, гарантира наличността, точността, пълнотата, надеждността или навременността на информацията за наличност или други данни, показвани от която и да е Услуги.

Вие се съгласявате, че всички Услуги съдържат патентовано съдържание, информация и материали, които са защитени от приложимите закони за интелектуална собственост и други закони, включително, но не само, авторското право, и че няма да използвате такова патентовано съдържание, информация или материали по какъвто и да е начин, освен по разрешените използване на Услугите. Никаква част от Услугите не може да бъде възпроизвеждана под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин. Вие се съгласявате да не променяте, давате под наем, давате на лизинг, заемате, продавате, разпространявате или създавате производни произведения, базирани на Услугите, по какъвто и да е начин, и Вие нямате право да използвате Услугите по какъвто и да е неоторизиран начин, включително, но не само, чрез проникване или натоварване на капацитета на мрежата. Освен това, се съгласявате да не използвате Услугите по какъвто и да е начин за тормоз, злоупотреба, преследване, заплахи, клевета или по друг начин да нарушавате правата на която и да е друга страна и че Доставчикът на приложения не носи никаква отговорност за такова използване от Вас, нито за всякакви тормозещи, заплашителни, клеветнически, обидни или незаконни съобщения или предавания, които можете да получите в резултат на използване на която и да е от Услугите.

Освен това Услугите на трети страни и Материалите на трети страни, които могат да бъдат достъпни от, показани на или свързани с връзка от вашия компютър, не са налични на всички езици или във всички държави. Доставчикът на приложения не декларира, че такива Услуги и Материали са подходящи или достъпни за използване на конкретно място. Доколкото решите да получите достъп до такива Услуги или Материали, Вие правите това по Ваша собствена инициатива и носите отговорност за спазването на всички приложими закони, включително, но не само, приложимите местни закони. Доставчикът на приложения и неговите лицензодатели си запазват правото да променят, спират, премахват или деактивират достъпа до всякакви Услуги по всяко време без предизвестие. При никакви обстоятелства Доставчикът на приложения няма да носи отговорност за премахването или деактивирането на достъпа до такива Услуги. Доставчикът на приложения може също така да наложи ограничения върху използването или достъпа до определени услуги, във всеки случай и без предупреждение или отговорност. 

д. БЕЗ ГАРАНЦИЯ: ВИЕ ИЗРИЧНО ПОТВЪРЖДАВАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЛИЦЕНЗИРАНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ Е НА ВАШ РИСК И ЧЕ ПОЕМАТЕ ЦЕЛИЯ РИСК ОТНОСНО ЗАДОВОЛИТЕЛНОТО КАЧЕСТВО, ЕФЕКТИВНОСТ, ТОЧНОСТ И УСИЛИЯ. ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ЛИЦЕНЗИРАНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ И ВСЯКАКВИ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ЛИЦЕНЗИРАНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ („УСЛУГИ“) СЕ ПРЕДОСТАВЯТ „КАКТО СА“ И „КАКТО СА НАЛИЧНИ“, С ВСИЧКИ НЕИЗПРАВНОСТИ И БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ, И С НАСТОЯЩОТО ДОСТАВЧИКЪТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ ОТХВЪРЛЯ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЦЕНЗИРАНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ И ВСЯКАКВИ УСЛУГИ, ИЗРИЧНИ, КОСВЕНИ ИЛИ ЗАКОНОВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ И/ИЛИ УСЛОВИЯ ЗА КОЛИЧЕСТВЕНОСТ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ НА КОНКРЕТНА ЦЕЛ, ЗА ТОЧНОСТ И НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВАТА НА ТРЕТИ СТРАНИ. ДОСТАВЧИКЪТ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НЕ ГАРАНТИРА СРЕЩУ НАМЕСА В ИЗПЪЛНЕНИЕТО ВИ ОТ ЛИЦЕНЗИРАНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ, ЧЕ ФУНКЦИИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ ВЪВ, ИЛИ УСЛУГИТЕ, ИЗПЪЛНЯВАНИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ЛИЦЕНЗИРАНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ, ЩЕ ОТГОВАРЯТ НА ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, ЧЕ РАБОТАТА НА ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ ИЛИ НЕЛИЦЕНЗИРАНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ НЯМА ДА ИМА ГРЕШКА ИЛИ ЧЕ ДЕФЕКТИТЕ В ЛИЦЕНЗИРАНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ ИЛИ УСЛУГИ ЩЕ БЪДАТ КОРИГИРАНИ. НИКАКВА УСТНА ИЛИ ПИСМЕНА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ СЪВЕТ, ДАДЕНА ОТ ДОСТАВЧИКА НА ПРИЛОЖЕНИЕТО ИЛИ НЕГОВ УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ, НЯМА ДА ДАДЕ ГАРАНЦИЯ. АКО ЛИЦЕНЗИРАНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ ИЛИ УСЛУГИ СЕ ОКАЗАТ ДЕФЕКТНИ, ВИЕ ПОЕМАТЕ ВСИЧКИ РАЗХОДИ ЗА ЦЯЛОТО НЕОБХОДИМО ОБСЛУЖВАНЕ, РЕМОНТ ИЛИ КОРЕКЦИЯ. 

е. Ограничаване на отговорността. ДО СТЕПЕНТА, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА, В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ДОСТАВЧИКЪТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ ИЛИ ДОСТАВЧИКЪТ НА УСЛУГА НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ЩЕТИ, КАТО ЩЕТИ НА ИМУЩЕСТВО, ЛИЧНИ НАВРЕДИ, ЩЕТИ НА ЗДРАВЕТО ИЛИ СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, НЕПРЕКИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ ЗА КАКВИТО И ДА Е ЩЕТИ ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБА НА ДАННИ, ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕС ИЛИ ВСЯКАКВИ ДРУГИ ТЪРГОВСКИ ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ СВЪРЗАНИ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРИЛОЖЕНИЕТО ИЛИ УСЛУГИТЕ ИЛИ ВАШАТА НЕВЪЗМОЖНОСТ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ЛИЦЕНЗИРАНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ ИЛИ УСЛУГИТЕ, КАКТО И ДА СА ПРИЧИНЕНИ И НЕЗАВИСИМО ОТ ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА (ДОГОВОР, НЕИЗКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ДРУГО) И ДОРИ ДОСТАВЧИКЪТ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО Е БИЛ УВЕДОМЛЕН ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ОБЩАТА ОТГОВОРНОСТ НА ДОСТАВЧИКА НА ПРИЛОЖЕНИЯ И ДОСТАВЧИКА НА УСЛУГИ КЪМ ВАС ЗА ВСИЧКИ ЩЕТИ (ОСВЕН КОИТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗИСКВАТ ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В СЛУЧАИ, ВКЛЮЧВАЩИ ЛИЧНИ НАВРЕДИ) НЕ НАДВИШАВА СУМАТА ОТ ПЕТДЕСЕТ ЕВРО (50,00 €). ГОРЕПОМЕНАТИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ЩЕ СЕ ПРИЛАГАТ ДОРИ АКО ПОСОЧЕНОТО ПО-ГОРЕ СРЕДСТВО ЗА ЗАЩИТА НЕ ИЗПЪЛНИ ОСНОВНАТА СИ ЦЕЛ. 
ж. Нямате право да използвате или по друг начин да експортирате или реекспортирате Лицензираното приложение.

з. Този Лиценз и използването от Ваша страна на Лицензираното приложение и Услугите се управляват и тълкуват в съответствие със законите на Република България, без оглед на конфликт на закони или правила или принципи за избор на закон. Всеки спор, произтичащ от или във връзка със Споразумението, ще бъде предмет на изключителната юрисдикция на компетентните съдилища в България.
 


iAlert Plus - App store iAlert Plus - Google Playstore